Prevádzkovať podnikanie je možné aj bez patričnej kvalifikácie, kedy sa stanovuje garant k živnosti?

Chcete začať podnikať v odbore, ale nemôžete sa preukázať dostatočnou kvalifikáciou? Aj na také situácie myslí živnostenský zákon, preto nie je hneď nutné hádzať flintu do žita. Iba si musíte pre prevádzkovanie činnosti zvoliť svojho zodpovedného zástupcu (garanta).
Potrebná kvalifikácia nemusí znamenať koniec vysnenému podnikaniu. Modeláž nechtov, poskytovanie masáží, kaderníctvo a ďalšie služby, je možné pokojne prevádzkovať bez toho, aby osoba spĺňala potrebnú dobu praxe v zamestnaneckom pomere či vlastnila diplom.

Ako sa posudzuje kvalifikácia na povolenie prevádzkovania živnosti?
Kto potrebuje garanta?
Ako sa stanovuje garant?
Nesie za podnikanie zodpovednosť garant alebo podnikateľ?

Garant a živnosť

Ako sa posudzuje kvalifikácia na povolenie prevádzkovania živnosti?
Živnostenský úrad posudzuje odbornosť žiadateľa o vykonávanie kvalifikovanej živnosti na základe doby výkonu odborných činností v pracovnom pomere s riadne uzavretou pracovnou zmluvou alebo doby výkonu odborných činností pri samostatnej zárobkovej činnosti. Podmienky pre požadovanú odbornú spôsobilosť možno nájsť v prílohe živnostenského zákona.

Kto potrebuje garanta?
Zodpovedného garanta musí určiť:

Fyzická osoba nespĺňajúca požiadavky na kvalifikáciu
Právnická osoba nespĺňajúca požiadavky na kvalifikáciu (garant nesmie byť členom kontrolného orgánu právnickej osoby)
Tí, ktorí chcú podnikať v odbore, ktorý spadá do voľnej živnosti, nemusia zodpovedného zástupcu vôbec riešiť. Inak sú na tom však osoby, ktoré nespĺňajú patričnú oficiálnu odbornosť pre podnikanie v odbore, ktorý spadá do remeselných a viazaných živností (kaderník, pedikérka, masér, zámočník…). Títo podnikatelia si musia na vykonávanie činnosti stanoviť odborného zástupcu.

Pri špecializovaných činnostiach ako je napríklad činnosť lekárov, advokátov, daňových poradcov, veterinárov…, stanoviť garanta nemožno.

TIP: Koniec podnikania: ako pozastaviť alebo zrušiť živnosť?

Ako sa stanovuje garant?
Ustanovenie garanta má podnikateľ povinnosť nahlásiť najneskôr do 15 dní živnostenskému úradu. Táto 15-dňová lehota platí aj pre ohlásenie ukončenia činnosti garanta.

Z hľadiska živnostenského zákona je garantom osoba stanovená podnikateľom, ktorému zodpovedá za riadnu prevádzku živnosti a za dodržiavanie živnostenských predpisov. Osoba vykonávajúca zodpovedného zástupcu môže byť zvolená do tejto funkcie maximálne pre 4 podnikateľov, nezávisle na tom, či sú fyzickými alebo právnickými osobami.

Podnikateľ musí s odborným garantom uzavrieť zmluvný vzťah prostredníctvom pracovnoprávnej alebo obchodnej zmluvy. Z toho vyplýva, že podnikateľ môže s garantom uzavrieť klasickú pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. Dojednanie dohody o vykonaní práce nie je možné, pretože tá je obmedzená na 300 hodín za kalendárny rok. Ak uzavrie podnikateľ s osobou obchodný vzťah, musí byť garant samostatne zárobkovo činnou osobou.

Ak odborný garant vykonáva svoju funkciu pre právnickú osobu, nemôže byť súčasne členom jej kontrolného orgánu (dozornej rady).

Zhrnutie: Náležitosti pre výkon garanta
Môže vykonávať činnosť maximálne pre 4 podnikateľov
Nemôže byť členom kontrolného orgánu (dozornej rady) právnickej osoby, pre ktorú vykonáva garanta
Je s podnikateľom v zmluvnom vzťahu
Vykonáva dohľad nad dodržiavaním živnostenských predpisov
Informuje podnikateľov o zistených nezrovnalostiach
TIP: Kedy bude vaša zárobková činnosť vedľajšia?

Nesie za podnikanie zodpovednosť garant alebo podnikateľ?
Odborný garant pôsobí ako dohľad nad prevádzkovaním podnikateľskej činnosti fyzickej či právnickej osoby. Ak zistí v podnikaní nezrovnalosti, má povinnosť informovať podnikateľa, ktorému vykonáva garanta. To, ako sa k situácii postaví podnikateľ je už iba na ňom. Odborný garant nijako nezodpovedá podnikateľovým klientom, preto si musí prípadné sťažnosti vyriešiť podnikateľ sám.

Zodpovedný zástupca má teda iba dohliadajúcu funkciu na prevádzkovanie živnosti. V prípade zistenia pochybenia, ktoré je v rozpore so živnostenskými predpismi, má povinnosť toto zistenie nahlásiť podnikateľovi. Vyriešenie a zodpovednosť za prevádzku činnosti nesie vždy podnikateľ.

Pokiaľ zistí pochybnosti živnostenský úrad, ide postih iba na podnikateľov. Podnikateľ potom môže požadovať po garantovi náhradu za udelenie postihu od živnostenského úradu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram