Môžete ako nepodnikatelia vystaviť faktúru?

Dostali ste sa do situácie, keď po vás chce niekto vystaviť faktúru, ale vy nedisponujete živnostenským oprávnením? Je možné v takom prípade vôbec faktúru vystaviť?
Ak pomôžete kamarátovi pokosiť trávnik, najskôr za to faktúru požadovať nebude. Iná situácia ale nastane, ak nadviažete spoluprácu s podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu alebo účtovníctvo. Taká osoba si bude chcieť náklady na prevádzku činnosti zaevidovať na účely daňového priznania aj prípadnú kontrolu z finančného úradu.
Aj ako nepodnikatelia môžete vystaviť faktúru
Nepleťte si faktúru s daňovým dokladom
Čo má obsahovať faktúra?
Privyrobiť si môžete formou príležitostného príjmu
Príklady príležitostného príjmu
Privýrobok na základe autorského zákona
Fakturácia bez IČ

Aj ako nepodnikatelia môžete vystaviť faktúru
Treba povedať, že zákony pojem „faktúra“ nepoznajú, ale v bežnej konverzácii sa takmer iný termín nepoužíva. Nič vám ale nebráni tomu si tento doklad faktúrou pomenovať. V legislatíve nikde nenájdete, že by nepodnikateľ nemohol fakturovať, teda vydávať „potvrdenie o vyúčtovaní“. Preto osoba, ktorá má náhodný príležitostný príjem či autorský honorár, môže vystaviť faktúru odberateľovi za poskytnutý tovar či služby.

Nepleťte si faktúru s daňovým dokladom
Dôležité je nepliesť si „faktúru“ s daňovým dokladom, ktorého náležitosti sú presne vymedzené zákonom. Daňový doklad sa vás ako nepodnikateľov vôbec netýka. Vystavujú ho iba podnikatelia, ktorí sú zaregistrovaní k DPH a pripočítavajú k tovaru a službám aktuálnu sadzbu dane.

Čo má obsahovať faktúra?
Identifikáciu dodávateľa – (meno a priezvisko, adresu, IČO, bez IČO v prípade nepodnikateľa, register v ktorom je podnikateľ zapísaný)
Identifikáciu odberateľa – fyzické osoby alebo právnické osoby (meno a priezvisko, adresa firma, IČO)
Poradové číslo faktúry
Dodanú službu alebo tovar
Dátum vystavenia a splatnosti faktúry
Formu úhrady faktúry (v hotovosti, kartou)
Fakturovanú čiastku
Privyrobiť si môžete formou príležitostného príjmu
Pre privyrobenie mimo pracovnej zmluvy nie je hneď potrebné zájsť na živnostenský úrad a stať sa podnikateľom. Polepšiť si finančne umožňuje zákon do určitej sumy, ktorú nazývame príležitostným príjmom. Ako nepodnikateľ si môžete zarobiť príležitostnými príjmami maximálne 30 000 Sk za kalendárny rok. Takto zarobená čiastka nepodlieha zdaneniu.

Aby sa mohol privýrobok zaradiť do kategórie príležitostných príjmov, musí ísť o neopakovateľnú nárazovú činnosť. Pokiaľ teda budete každý mesiac fotografovať produkty pre stáleho klienta, o náhodný príjem sa už rokovať nebude a vaša činnosť sa stane nepovoleným podnikaním, za čo vám hrozia vysoké pokuty.

Za prevádzkovanie činnosti, ktorá spadá do kategórie voľných živností, vám môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 Sk. Pri prevádzkovaní činnosti, spadajúcej do viazaných živností, je limit zvýšený na 750 000 Sk.

Príklady príležitostného príjmu
Kodér David pomohol kaderníctvu dokončiť webové stránky, za ktoré dostal 80 000 Sk. Síce sa jedná o nárazový privýrobok, ale čiastka presiahla maximálny limit za kalendárny rok. Preto sa už jedná o podnikateľskú činnosť, v tomto prípade patriacu do voľnej živnosti.

Študentka odevnej školy Viktória, upletie pre e-shop každý mesiac jeden pár detských topánočiek, za čo jej patrí odmena v hodnote 1 500 Sk. Aj keď je čiastka pod hranicou 30 000 Sk za rok, jedná sa o pravidelnú činnosť, ktorá už spadá do podnikania.

Privýrobok na základe autorského zákona
Samostatnou kategóriou sú príjmy na základe autorského zákona. Ak píšete články napríklad pre noviny, môžete do tejto kategórie spadať práve vy. Na tieto účely je vždy najlepšie informovať sa o vašej situácii priamo na živnostenskom úrade.

Pri autorskej činnosti nie je nutné zriaďovať živnostenské oprávnenie. Na účely zdanenia a poistenia je však dôležitá výška čiastky, ktorú si zarobíte za mesiac.

Pokiaľ sú vaše autorské honoráre menšie ako 10 000 Sk, podlieha váš príjem zrážkovej dani vo výške 15 %, ktorú vám odpočíta platiteľ dane (redakcia…). Takýto príjem nijako do daňového priznania neuvádzate.

Nad hranicu 10 000 Sk vás čaká už oveľa viac povinností, pretože sa bude jednať o samostatnú zárobkovú činnosť. Čaká vás povinná registrácia k dani z príjmu na finančnom úrade a prihlásení k zdravotnému i sociálnemu poisteniu. Všetky príjmy potom budete uvádzať do daňového priznania a neminie vás ani podanie prehľadu na OSSZ a zdravotnú poisťovňu.

Privyrobenie na základe autorského zákona je možné fakturovať rovnako ako príležitostný príjem.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram