Môžu mať osoby v paušálnom režime ďalší príjem?

Do paušálneho režimu šlo najprv vstúpiť až v roku 2021. V podstate teda stále ide o novinku, ktorá je upravená v § 2a zákona o daniach z príjmu, av ktorej ale mnoho osôb nemá vôbec jasno. Poďme sa spoločne pozrieť, čo by ste mali vedieť, ak máte okrem samostatnej zárobkovej činnosti ešte ďalšie príjmy:

Ako funguje paušálna daň?
Je možné sa ešte tento rok prihlásiť k paušálnej dani?
Kto sa nemôže prihlásiť do paušálneho režimu?
Režim paušálnej dane a príjmy mimo podnikania
Kedy môžete byť s vedľajšou činnosťou v paušálnom režime
Príjem z prenájmu a daňové priznanie
Kedy je možné mať príjmy vyššie ako 1 milión?
Ako funguje paušálna daň?
Paušálna daň je jednotná mesačná platba finančnému úradu. Zahŕňa v sebe čiastku zdravotného poistenia, poistenia sociálneho a dane z príjmu fyzických osôb. Vďaka prihláseniu sa do paušálneho režimu a úhrade tejto dane už samostatne zárobkovo činná osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie a prehľady zdravotnej poisťovni a okresnej správe sociálneho poistenia.

Výška mesačnej paušálnej dane v roku 2022 je 5 994 Kč. Tú čiastku tvorí:

dôchodkové poistenie – 3 267 Kč,
zdravotné poistenie – 2 627 Kč,
daň z príjmov fyzických osôb – 100 Sk.
Suma paušálnej dane sa každý rok na základe zvyšovania minimálnych záloh pre SZČO zvyšuje.

Dobré je vedieť, že platitelia paušálnej dane nemôžu uplatňovať odpočítateľné položky, ktoré znižujú daňový základ ani daňové zľavy, ktoré pre zmenu znižujú už vypočítanú daň z príjmov, nemôžu taktiež uplatniť daňové zvýhodnenie na deti a z neho plynúci daňový bonus. Tento typ zdanenia je teda výhodný najmä pre osoby, ktoré mnoho zliav alebo zvýhodnení neuplatňujú.

Čítajte tiež: Ako sa prihlásiť alebo odhlásiť z režimu paušálnej dane?

Paušálna daň a vedľajšia činnosť, prenájom, zamestnanie

Zdroj: Deposithotos

Ste pre paušálnu daň?

Celkom hlasovalo: 13544
Je možné sa ešte tento rok prihlásiť k paušálnej dani?
Pre rok 2022 sa už registrovať do paušálneho režimu nemožno. Prihlášky sa mohli podávať najneskôr do 10. januára. Do režimu sa môžu prihlásiť iba osoby, ktoré začínajú podnikať.

Kto sa nemôže prihlásiť do paušálneho režimu?
Zo zákona sa jedná o osoby, ktoré sú registrované k DPH alebo sú platcami DPH. Ďalej sa nemôžu prihlásiť ani tí, ktorých ročný príjem je vyšší ako 1 000 000 Sk. Nesmie sa tiež jednať o spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti ani o komplementáre komanditnej spoločnosti.

SZČO, proti ktorým je vedené konkurzné konanie, sa do režimu tiež nemôžu prihlásiť.

Často sa tiež uvádza, že v paušálnom režime nemôžu byť tí živnostníci, ktorí podnikajú prostredníctvom činnosti vedľajšie. To ale nie je vždy tak úplne pravda.

Režim paušálnej dane a príjmy mimo podnikania
Nie je podmienkou, že by bola vedľajšia činnosť zakázaná. Nesmie sa však jednať o vedľajšiu činnosť z dôvodu toho, že si SZČO zarába aj prostredníctvom závislej činnosti, kde je z príjmov odvádzaná zálohová daň. Príjmy, z ktorých je odvedená daň zrážková, potom ničomu nevadí.

Čítajte tiež: Kedy bude vaša zárobková činnosť vedľajšia?

Kedy môžete byť s vedľajšou činnosťou v paušálnom režime
Z vymedzenia zákona jasne vyplýva, že paušálnu daň môžu uplatňovať, ak sa do režimu riadne prihlásili, SZČO podnikajúce na vedľajšie činnosti, ak:

majú príjmy zo závislej činnosti (zamestnania alebo brigády), ktoré sú zdaňované zrážkou podľa osobitnej sadzby dane,
poberajú starobný dôchodok,
poberajú invalidný dôchodok pre invaliditu prvého, druhého alebo tretieho stupňa,
sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
podnikajú pri štúdiu
apod.
Príjem z prenájmu a daňové priznanie
Príjmy z prenájmu nie sú prekážkou pre vstup do paušálneho režimu. Ak však tieto príjmy u daňovníka presiahnu sumu 15 000 Sk, prestáva byť daň rovná paušálnej dani. To znamená, že SZČO bude musieť podať daňové priznanie a prehľady pre poisťovňu a OSSZ a vysporiadať tak daň z príjmov a poistné.

Čítajte tiež: Ako sa daní prenájom?

Kedy je možné mať príjmy vyššie ako 1 milión Sk?
Vo výnimočných prípadoch môžu mať osoby v režime paušálneho zdanenia aj vyšší príjem ako 1 000 000 Sk. Ide však o prípady, keď je tento príjem oslobodený od dane, nie je predmetom dane alebo pokiaľ je z neho daň vybraná zrážkou.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram